Prelegenci

Nasi eksperci to praktycy, biegli rewidenci i doradcy podatkowi posiadający duże doświadczenie zawodowe. Na co dzien współpracują z największymi firmami w Polsce. W tym roku do udziału ​w Ogólnopolskim Forum Rachunkowości i Podatków zaprosiliśmy min.:

dr Anna Bernaziuk

Biegły rewident,  posiada 17 letnie doświadczenie w zawodzie, doktor nauk ekonomicznych w zakresie fuzji i przejęć kapitałowych, Client Serwis Partner,

Członek Zarządu BDO, gdzie kieruje pracami Komitetu Standardów Rachunkowości. W pracy zawodowej zajmuje się badaniem jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółek giełdowych sporządzanych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości jak również standardów międzynarodowych. Prowadzi procesy związane z przygotowaniem prospektów emisyjnych na cele ofert publicznych. Bierze udział we wdrażaniu MSSF w sprawozdaniach finansowych oraz procesach przekształceń, podziałów i połączeń jednostek gospodarczych.

Ceniony wykładowca na organizowanych kursach i konferencjach z zakresu ustawy o rachunkowości oraz międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej. Tematyka prowadzonych szkoleń obejmuje m.in. takie zagadnienia jak połączenia i podziały jednostek gospodarczych, podatek odroczony, konsolidacja sprawozdań finansowych, kontrakty długoterminowe itp. Jest współautorem książek – „Kontrakty długoterminowe”, „Sprawozdanie finansowe według ustawy o rachunkowości”, „Kapitały własne w świetle prawa handlowego, bilansowego i podatkowego w różnych formach działalności gospodarczej”, „Fuzje i przejęcia spółek kapitałowych. Zagadnienia rachunkowe i podatkowe”.

prof. dr hab. Ewa Walińska

Profesor tytularny nauk ekonomicznych ze specjalnością w zakresie rachunkowości. Pracuje  w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego pełniąc funkcję jej kierownika. Współautorka m.in. pierwszego w Polsce tłumaczenia międzynarodowych standardów rachunkowości; projektów dotyczących rachunkowości zarządczej, polityki rachunkowości oraz modelu sprawozdawczości finansowej w wielu czołowych polskich przedsiębiorstwach.  Autorka 10 książek, współautorka 40 książek, autorka i współautorka ponad 250 artykułów z dziedziny rachunkowości, finansów i podatków. Od roku 1997 wpisana na listę osób uprawnionych do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Od wielu lat łączy umiejętnie pracę naukową z działalnością dydaktyczną, doradczą i szkoleniową. Współpracuje z największymi polskimi przedsiębiorstwami, instytucjami i firmami edukacyjnymi.


Głównymi obszarami jej zainteresowań są zagadnienia pomiaru, wyceny i prezentacji podstawowych kategorii rachunkowości (ze szczególnym uwzględnieniem podatku dochodowego), relacje pomiędzy prawem bilansowym i prawem podatkowym oraz ich konsekwencje dla podejmowania optymalnych decyzji inwestycyjnych i finansowych.

 

Marcin Krupa

Starszy Menadżer w Dziale Rewizji Finansowej BDO - Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Doświadczenie zawodowe zdobywał w trakcie wieloletniej pracy w firmach audytorskich. Posiada bogatą praktykę w zakresie badania sprawozdań finansowych zgodnie z regulacjami MSR/MSSF, a także regulacjami krajowymi. Od kilku lat nadzoruje całość prac związanych z funkcjonowaniem i realizacją projektów z zakresu audytu finansowego. Specjalista w zakresie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, przekształcania sprawozdań finansowych na zgodne z MSR/MSSF, sporządzenia analiz Due Diligence oraz konsolidacji sprawozdań finansowych.

Ceniony wykładowca zagadnień z zakresu rachunkowości oraz sprawozdawczości finansowej, a także autor licznych artykułów i opracowań. Autor artykułów oraz ceniony wykładowca zagadnień z zakresu rachunkowości. Jest także autorem publikacji z zakresu MSR/MSSF: „Międzynarodowe Standardy Rachunkowości”, "Zastosowanie MSSF po raz pierwszy"

Michał Tomczyk

Manager w Departamencie Rewizji Finansowej BDO, posiada doświadczenie w badaniu jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań instytucji finansowych, w szczególności banków oraz spółek leasingowych, a także audycie wewnętrznym zakładów ubezpieczeń. Absolwent studiów magisterskich na kierunku Finanse i Rachunkowość oraz Podyplomowych Studiów dla Managerów w sektorze finansowych i ubezpieczeniowym w Szkole Głównej Handlowej. W pracy zawodowej zajmuje się badaniem sprawozdań finansowych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości oraz standardów międzynarodowych, w tym spółek giełdowych. Posiada międzynarodowe doświadczenie, które zdobywał m.in. w PwC i Grupie Aviva w Londynie. Prowadził szkolenia z MSR39 oraz MSSF9 m. in. dla Najwyższej Izby Kontroli. Po zdaniu egzaminu dyplomowego oraz złożeniu ślubowania oczekuje na wpisanie na listę biegłych rewidentów

 

Aneta Lech Pożarowska

Doradca podatkowy, prawnik. Członek Państwowej Komisji ds. Doradztwa Podatkowego. Specjalizuje się w zakresie podatku od towarów i usług oraz Ordynacji podatkowej. Doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując w Urzędzie Skarbowym jako Kierownik Działu Podatków Pośrednich oraz w Izbie Skarbowej. Obecnie jest właścicielem kancelarii doradztwa podatkowego. Reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi, także przed sądami administracyjnymi. Obsługuje kontrole podatkowe, przeprowadza audyty podatkowe, opiniuje rozwiązania zmierzające do optymalizacji podatkowej. Jest autorką licznych publikacji w prasie fachowej a także książek o tematyce podatkowej.

Radosław Kowalski

Prawnik, doradca podatkowy. Właściciel kancelarii doradcy podatkowego. Od 1994 roku zajmuje się obsługą prawną i podatkową podmiotów gospodarczych. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego, a także komentarzy i odpowiedzi na pytania czytelników (m.in. w Pulsie Biznesu, Rzeczpospolitej, Gazecie Podatkowej). Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń zamkniętych i otwartych

Hubert Grzyb

adwokat, doradca podatkowy, partner w spółce adwokackiej oraz spółce doradztwa podatkowego.  Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobywał pracując w Kancelarii Adwokackiej specjalizującej się w obsłudze prawno - podatkowej podmiotów gospodarczych działających w branży przemysłowej, produkcyjnej, budowlanej, ubezpieczeniowej, farmaceutycznej, ubezpieczeniowej oraz gospodarki odpadami. Brał udział w złożonych transakcjach gospodarczych, w szczególności takich jak:  przejęcia i podziały spółek kapitałowych oraz audyty podatkowe. Doradzał Klientom w zakresie prawidłowego rozliczania i optymalizacji w podatku od towarów i usług w związku z dużymi nowelizacjami ustawy o VAT w latach 2010/2011 oraz 2013/2014. Posiada bogate doświadczenie szkoleniowe w zakresie podatku od towarów i usług,  w szczególności w zakresie transakcji zagranicznych oraz prawidłowego dokumentowania transakcji opodatkowanych VAT, jak również w zakresie podatku dochodowego. Prowadził szkolenia zarówno dla podmiotów prywatnych, jak i dla pracowników organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej.  Autor licznych publikacji w dziedzinie prawa podatkowego. Specjalizuje się w problematyce prawa podatkowego materialnego, w szczególności podatku od towarów i usług oraz podatków bezpośrednich, jak i w problematyce podatkowego prawa procesowego, w tym w zakresie postępowań i kontroli podatkowych oraz postępowań sądowo - administracyjnych.

Marcin Górski

Adwokat, doradca podatkowy, partner w spółce adwokackiej oraz spółce doradztwa podatkowego.  Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie oraz Aplikację Adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.  Zdał egzamin na doradcę podatkowego.  Pracował w polskich oraz międzynarodowych firmach doradczych.  Doradzał w skomplikowanych transakcjach gospodarczych, w szczególności takich jak: łączenie oraz podział spółek kapitałowych.  Reprezentował Klientów w sporach przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi oraz organami administracji publicznej, w szczególności przed organami podatkowymi oraz organami kontroli skarbowej.   Przeprowadzał audyty podatkowe oraz sporządzał dokumentacje transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.  Autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego.  Doświadczony wykładowca.  Specjalizuje się w problematyce prawa spółek, prawa obrotu instrumentami finansowymi, podatku dochodowym od osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz w problematyce postępowań podatkowych i sądowo – administracyjnych.

Adam Fornalik

Biegły Rewident, Partner w Departamencie Rewizji Finansowej BDO, posiada około 20 letnie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych sporządzanych według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości przez instytucje finansowe, w szczególności zakłady ubezpieczeń, fundusze emerytalne i inwestycyjne oraz banki. Prowadził liczne szkolenia z zakresu instrumentów finansowych, umów ubezpieczeniowych i wymogów wypłacalności oraz badania sprawozdań finansowych m.in. dla Polskiej Izby Ubezpieczeń oraz Komisji Nadzoru Finansowego. Wykładał w Akademii  Finansów i Biznesu Vistula. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej (magister na kierunku Finanse i Bankowość) oraz University of Minnesota (MBA). Zdobywał doświadczenie między innymi w firmach Arthur Andersen, EY i KPMG, gdzie obsługiwał największe instytucje finansowe, oraz w Grupie Talanx.

Please reload