top of page

Prelegenci

Nasi eksperci to praktycy, biegli rewidenci i doradcy podatkowi posiadający duże doświadczenie zawodowe. Na co dzien współpracują z największymi firmami w Polsce. W tym roku do udziału ​w Ogólnopolskim Forum Rachunkowości i Podatków zaprosiliśmy min.:

dr Anna Bernaziuk

Biegły rewident,  posiada 17 letnie doświadczenie w zawodzie, doktor nauk ekonomicznych w zakresie fuzji i przejęć kapitałowych, Client Serwis Partner,

Członek Zarządu BDO, gdzie kieruje pracami Komitetu Standardów Rachunkowości. W pracy zawodowej zajmuje się badaniem jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółek giełdowych sporządzanych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości jak również standardów międzynarodowych. Prowadzi procesy związane z przygotowaniem prospektów emisyjnych na cele ofert publicznych. Bierze udział we wdrażaniu MSSF w sprawozdaniach finansowych oraz procesach przekształceń, podziałów i połączeń jednostek gospodarczych.

Ceniony wykładowca na organizowanych kursach i konferencjach z zakresu ustawy o rachunkowości oraz międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej. Tematyka prowadzonych szkoleń obejmuje m.in. takie zagadnienia jak połączenia i podziały jednostek gospodarczych, podatek odroczony, konsolidacja sprawozdań finansowych, kontrakty długoterminowe itp. Jest współautorem książek – „Kontrakty długoterminowe”, „Sprawozdanie finansowe według ustawy o rachunkowości”, „Kapitały własne w świetle prawa handlowego, bilansowego i podatkowego w różnych formach działalności gospodarczej”, „Fuzje i przejęcia spółek kapitałowych. Zagadnienia rachunkowe i podatkowe”.

Aneta Lech Pożarowska

Doradca podatkowy, prawnik. Członek Państwowej Komisji ds. Doradztwa Podatkowego. Specjalizuje się w zakresie podatku od towarów i usług oraz Ordynacji podatkowej. Doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując w Urzędzie Skarbowym jako Kierownik Działu Podatków Pośrednich oraz w Izbie Skarbowej. Obecnie jest właścicielem kancelarii doradztwa podatkowego. Reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi, także przed sądami administracyjnymi. Obsługuje kontrole podatkowe, przeprowadza audyty podatkowe, opiniuje rozwiązania zmierzające do optymalizacji podatkowej. Jest autorką licznych publikacji w prasie fachowej a także książek o tematyce podatkowej.

Marcin Krupa

Starszy Menadżer w Dziale Rewizji Finansowej BDO - Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Doświadczenie zawodowe zdobywał w trakcie wieloletniej pracy w firmach audytorskich. Posiada bogatą praktykę w zakresie badania sprawozdań finansowych zgodnie z regulacjami MSR/MSSF, a także regulacjami krajowymi. Od kilku lat nadzoruje całość prac związanych z funkcjonowaniem i realizacją projektów z zakresu audytu finansowego. Specjalista w zakresie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, przekształcania sprawozdań finansowych na zgodne z MSR/MSSF, sporządzenia analiz Due Diligence oraz konsolidacji sprawozdań finansowych.

Ceniony wykładowca zagadnień z zakresu rachunkowości oraz sprawozdawczości finansowej, a także autor licznych artykułów i opracowań. Autor artykułów oraz ceniony wykładowca zagadnień z zakresu rachunkowości. Jest także autorem publikacji z zakresu MSR/MSSF: „Międzynarodowe Standardy Rachunkowości”, "Zastosowanie MSSF po raz pierwszy"

Hubert Grzyb

adwokat, doradca podatkowy, partner w spółce adwokackiej oraz spółce doradztwa podatkowego.  Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobywał pracując w Kancelarii Adwokackiej specjalizującej się w obsłudze prawno - podatkowej podmiotów gospodarczych działających w branży przemysłowej, produkcyjnej, budowlanej, ubezpieczeniowej, farmaceutycznej, ubezpieczeniowej oraz gospodarki odpadami. Brał udział w złożonych transakcjach gospodarczych, w szczególności takich jak:  przejęcia i podziały spółek kapitałowych oraz audyty podatkowe. Doradzał Klientom w zakresie prawidłowego rozliczania i optymalizacji w podatku od towarów i usług w związku z dużymi nowelizacjami ustawy o VAT w latach 2010/2011 oraz 2013/2014. Posiada bogate doświadczenie szkoleniowe w zakresie podatku od towarów i usług,  w szczególności w zakresie transakcji zagranicznych oraz prawidłowego dokumentowania transakcji opodatkowanych VAT, jak również w zakresie podatku dochodowego. Prowadził szkolenia zarówno dla podmiotów prywatnych, jak i dla pracowników organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej.  Autor licznych publikacji w dziedzinie prawa podatkowego. Specjalizuje się w problematyce prawa podatkowego materialnego, w szczególności podatku od towarów i usług oraz podatków bezpośrednich, jak i w problematyce podatkowego prawa procesowego, w tym w zakresie postępowań i kontroli podatkowych oraz postępowań sądowo - administracyjnych.

Adam Fornalik

Biegły Rewident, Partner w Departamencie Rewizji Finansowej BDO, posiada około 20 letnie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych sporządzanych według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości przez instytucje finansowe, w szczególności zakłady ubezpieczeń, fundusze emerytalne i inwestycyjne oraz banki. Prowadził liczne szkolenia z zakresu instrumentów finansowych, umów ubezpieczeniowych i wymogów wypłacalności oraz badania sprawozdań finansowych m.in. dla Polskiej Izby Ubezpieczeń oraz Komisji Nadzoru Finansowego. Wykładał w Akademii  Finansów i Biznesu Vistula. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej (magister na kierunku Finanse i Bankowość) oraz University of Minnesota (MBA). Zdobywał doświadczenie między innymi w firmach Arthur Andersen, EY i KPMG, gdzie obsługiwał największe instytucje finansowe, oraz w Grupie Talanx.

Marcin Górski

Adwokat, doradca podatkowy, partner w spółce adwokackiej oraz spółce doradztwa podatkowego.  Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie oraz Aplikację Adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.  Zdał egzamin na doradcę podatkowego.  Pracował w polskich oraz międzynarodowych firmach doradczych.  Doradzał w skomplikowanych transakcjach gospodarczych, w szczególności takich jak: łączenie oraz podział spółek kapitałowych.  Reprezentował Klientów w sporach przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi oraz organami administracji publicznej, w szczególności przed organami podatkowymi oraz organami kontroli skarbowej.   Przeprowadzał audyty podatkowe oraz sporządzał dokumentacje transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.  Autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego.  Doświadczony wykładowca.  Specjalizuje się w problematyce prawa spółek, prawa obrotu instrumentami finansowymi, podatku dochodowym od osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz w problematyce postępowań podatkowych i sądowo – administracyjnych.

Please reload

bottom of page