Program

Dzień I - 29.10.2019

 

Roczne sprawozdanie finansowe za 2019 rok wg krajowych i międzynarodowych przepisów bilansowych

 

 

 

9.30 - 10.30, prof. dr hab. Ewa Walińska - Uniwersytet Łódzki

Roczne sprawozdanie finansowe według polskich regulacji - kierunki zmian - tym m.in zmiany ustawy o rachunkowości, podatkowe zasady rachunkowości  dla wybranych podmiotów, projekt krajowego standardu dotyczącego aktywów niematerialnych.
 

10.45 - 12.30, Marcin Krupa - biegły rewident - MSSF 16 Leasing

MSSF16 Leasing - analiza skutków implementacji standardu na sprawozdanie finansowe. Kluczowe kwestie związane z zastosowaniem standardu. Praktyczne przykłady zastosowania przepisów przejściowych i dozwolonych uproszczeń.

 • identyfikacja leasingu,

 • modyfikacja umowy,

 • przypadki szczególne: umowy zawarte na czas nieokreślony oraz prawo wieczystego użytkowania,

 • podejście praktyczne do implementacji standardu,

 • wpływ standardu na dane finansowe prezentowane w SF

 

 

12.45 - 13.30, Adam Fornalik - biegły rewident - MSSF 9 Instrumenty finansowe - ujmowania strat kredytowych (odpisów aktualizujących)

 

Największe zmiany wprowadzane przez MSSF 9 dotyczą zastąpienia dotychczasowego podejścia do ujmowania strat kredytowych (odpisów aktualizujących) w oparciu o straty poniesione przez nowy model oparty o straty oczekiwane, jak również nowe podejście do klasyfikacji i ujmowania aktywów finansowych. Zmiany te dotyczą wszystkich jednostek, ponieważ trudno wyobrazić sobie spółkę, która nie posiada rozrachunków czy lokat bankowych.


Począwszy od stycznia 2018 roku, wszystkie jednostki sporządzające sprawozdania finansowe zgodnie z MSSF są zobowiązane stosować MSSF9 – nowy standard, który rewolucjonizuje podejście do rachunkowości instrumentów finansowych oraz zastępuje dotychczas stosowany standard MSR39, którego rozwiązania były bardzo zbliżone do polskich przepisów o rachunkowości.

 

14.30 - 15.45, Michał Tomczyk - biegły rewident - MSSF 9 Instrumenty finansowe - rachunkowość zabezpieczeń w PSR i MSSF9:

Rachunkowość zabezpieczeń w PSR i MSSF9 – czy ułatwienia wprowadzone przez MSSF9 mogą wspierać wykorzystywanie rachunkowości zabezpieczeń na szerszą skalę?
[porównanie regulacji PSR i MSSF, ocena słabości dotychczas stosowanych regulacji w zakresie rachunkowości zabezpieczeń, zastosowanie nowego standardu (MSSF9) oraz omówienie dostępnych rodzajów rachunkowości zabezpieczeń, wskazanie zalet i wad stosowania rachunkowości zabezpieczeń].
Rachunkowość zabezpieczeń, która opisuje zarządzanie różnymi rodzajami ryzyka finansowego w oparciu o wykorzystanie pochodnych instrumentów finansowych była rozwiązaniem znacznie rzadziej wykorzystywanym. MSSF9 wprowadził istotne zmiany również w tym zakresie, co powoduje, że korzystanie z rachunkowości zabezpieczeń może stać się łatwiejsze i bardziej powszechne.

 

 

 

16.00 - 17.15,  Anna Bernaziuk - biegły rewident

Transakcje zamiany składników  aktywów niepieniężnych – skutki podatkowe

Na zakończenie pierwszego dnia konferencji zapraszamy Państwa na spektakl do Teatru.
Dzień II - 30.10.2019

 

Podatkowe zamknięcie roku oraz nowelizacja przepisów podatkowych

 

 

9.30 - 11.30, Hubert Grzyb  - prawnik, doradca podatkowy

 

Zmiany VAT w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych i międzynarodowych:

 • Zmiany w zakresie dokumentowania i stosowania stawki 0 % przy WDT.

 • Zmiany w zakresie informacji podsumowujących.

 • Składy konsygnacyjne

 • Transakcje łańcuchowe

 • Import towarów

11.45 - 14.00, Aneta Pożarowska-Lech - prawnik, doradca podatkowy

 

Zmiany VAT związane z płatnością:

 • Wykaz rachunków firmowych bankowych (biała lista VAT).

 • Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności i solidarna odpowiedzialność

 • Matryca stawek VAT. Kwalifikacji towarów wg kodów CN i usług wg kodów PKWiU z 2015r.


Zmiany VAT związane ewidencjonowaniem i sprawozdawczością - transakcje krajowe:

 

 • Nowy JPK_VAT

 • Nowe zasady dokumentowania sprzedaży detalicznej - kasy online

 • Faktura do paragonu - zmiany w zakresie dokumentowania transakcji zaewidencjonowanych za pomocą kas fiskalnych

 • Pierwsze zasiedlenie i inne zmiany dotyczące rozliczeń związanych z transakcjami krajowymi

 

14.45 - 16.15, Marcin Górski - prawnik, doradca podatkowy

 

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT):

 

 • Podatek u źródła w świetle nowych przepisów i urzędowych objaśnień.

 • Zatory płatnicze i inne zmiany od 1 stycznia 2020 r.

 • Przeciwdziałanie przenoszenia zysku przez korporacje (Dyrektywa ATAD 2)

 

 

 

 

16.30 - 18.00, Radosław Kowalski - prawnik, doradca podatkowy

 

 

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT):

 

 • Niższy podatek PIT.

 • Wyższe koszty pracownicze.

 • Limit dla małego podatnika

 

 

 

 

 

Kontakt:

Marzena Paćkowska

Manager projektu

 

tel. +48 22 543 17 45

e-mail: marzena.packowska@bdo.pl