top of page

Program

Dzień I - 28.10.2020

 

Roczne sprawozdanie finansowe za 2020 rok wg krajowych i międzynarodowych przepisów bilansowych

 

 

 

9.00 - 11.00, Marcin Krupa - biegły rewident - MSSF 16

11.30 - 12.00, Panel pytań

12.10 - 14.10, Adam Fornalik - biegły rewident - MSSF 13 Ustalanie wartości godziwej

Wartość godziwa jest jednym z trudniejszych szacunków przy sporządzaniu sprawozdania finansowego. Zwiększona niepewność ekonomiczna oraz wzrost zmienności rynków finansowych potęgują trudności w ustalaniu wartości godziwej. Standard MSSF 13 Ustalanie wartości godziwej porządkuje podejście do sposobów ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań. Wartość godziwa może być ustalana zarówno dla finansowych, jak i niefinansowych aktywów. W ramach dyskusji poruszymy takie zagadnienia jak: obowiązek/ możliwość wyceny według wartości godziwej, hierarchia wyceny według wartości godziwej, dobór właściwego rynku do ustalenia wartości godziwej oraz podejście w sytuacji, gdy brak jest odpowiednio płynnych i aktywnych rynków. Poruszymy też kwestie ujawnień wymaganych przez ten standard.

 

 

 

 

14.10 - 14.40, Panel pytań

 

 

14.50 - 16.50, Anna Bernaziuk - biegły rewident - Wybrane zagadnienia MSR/MSSF.

 

16.50 - 17.20, Panel pytań

 

 

 Dzień II - 30.10.2019

 

 

Nowelizacja przepisów podatkowych 2020/2021 - wprowadzone i planowane zmiany

 

 

9.00 - 11.00, Hubert Grzyb - prawnik, doradca podatkowy - Problemy w rozliczaniu i ewidencjonowaniu VAT w transakcjach wewnątrzwspólnotowych i międzynarodowych

 

Wewnątrzwspólnotowe transakcje towarowe (WDT - WNT):

 • Prawidłowe stosowanie stawki 0 % z tytułu WDT po wprowadzeniu pakietu Quick Fixes.

 • Omówienie najczęstszych wątpliwości dotyczących rozliczenia WNT.
 • Przemieszczanie towarów własnych - procedura call of stock.


Problematyka transakcji łańcuchowych:

 

 • Zasady przypisywania transportu do dostawy po zmianach od 1 lipca 2020 r.

 • Jak postępować przy łańcuchach kończących się poza UE?

 • Bezpieczne i ryzykowne warianty transakcji łańcuchowych.


Świadczenie usług w obrocie międzynarodowym:

 

 • Właściwe ustalenie miejsca świadczenia usługi.

 • Prawidłowe ujęcie importu/eksportu usług, w tym rozliczenie korekt

 • Świadczenia na pograniczu importu/eksportu usług.

11.30 - 12.00, Panel pytań

 

 

12.10 - 14.10, Aneta Pożarowska-Lech - prawnik, doradca podatkowy - Problemy w rozliczaniu i ewidencjonowaniu VAT w transakcjach krajowych

 

JPK_V7 - nowa formuła raportowania VAT:

Zakres danych w nowym JPK:

 

 • szczegółowy zakres ewidencji VAT

 • pola obowiązkowe i fakultatywne


Ewidencja sprzedaży:

 • kody GTU w ewidencji sprzedaży i problematyka ich stosowania,

 • kody dotyczące okoliczności transakcji w ewidencji sprzedaży i problematyka ich stosowania,

 • oznaczenie MPP przy sprzedaży

 • transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi

 • kody typu dokumentów w ewidencji sprzedaży

 • faktury uproszczone emitowane z kasy rejestrującej


Ewidencja zakupu:

 • kody w ewidencji zakupów

 • oznaczenie MPP przy zakupach

 • kody typu dokumentów zakupowych


Korekty deklaracji i korekty ewidencj


Korekty poprzednich okresów rozliczeniowych


Kary za błędy w ewidencji

SLIM VAT nowe rozwiązania mające ułatwić rozliczenie podatku VAT


Wydłużenie terminu na wywóz towarów dla zachowania stawki 0% przy opodatkowaniu zaliczek  z tytułu eksportu towarów z 2 na 6 m-cy,


Zmiany w zakresie faktur korygujących

 

 • brak konieczności uzyskiwania potwierdzeń odbioru faktur korygujących in minus,

 • wprowadzenie do ustawy przepisu dotyczącego rozliczania faktur korygujących zwiększających cenę.


2Wydłużenie terminu do odliczenia VAT naliczonego na bieżąco łącznie do 4 okresów rozliczeniowych,


Możliwość odliczania podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży,


Spójne kursy walut w VAT i dochodowym,


Podwyższenie limitu dla prezentów małej wartości,


Zmiany w zakresie TAX FREE


Zmiany w zakresie Wiążącej Informacji Stawkowej i matrycy stawek VAT


Zmiany doprecyzowujące w zakresie mechanizmu podzielonej płatności i białej listy.

 

14.10 - 14.40, Panel pytań

 

 

 

14.50 - 16.50, Marcin Górski - prawnik, doradca podatkowy -Estoński CIT

 

Istota regulacji

 

Zakres podmiotowy zastosowania.

 • Małe i średnie przedsiębiorstwa. 

 • Limit przychodów. 

 • Limit zatrudnienia. 

 • Pozostałe warunki.

 

Wersja pełna oraz wersja częściowa.

 

Odroczenie momentu powstania obowiązku podatkowego.

 

Uproszenie obowiązków ewidencyjnych.


Znaczenie ujęcia księgowego dla rozliczenia podatkowego.

 

Pozostałe zagadnienia.

 

16.50 - 17.20, Panel pytań

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page